Planskede
 
12.jpg

12. Granskning

Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. De som yttrat sig under samrådet och andra berörda ska få ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor. Tiden får dock förkortas om alla är överens om det. Om berörda har synpunkter på planen måste dessa framföras skriftligt inom granskningstiden för att de senare ska ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. När granskningsutlåtandet är färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka utlåtandet eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Ansvarig: Kommunen

  • #etthusblirtill
 
Planskede - 12. Granskning - ctl00_skyline