Genomförandeskede
 
17.jpg

16. Fastighetsbildning

Genomförande av detaljplanen innebär också ofta att de fastighetsrättsliga förhållandena behöver ändras så att till exempel fastighetsgränser flyttas och gemensamhetsanläggningar bildas. Detta sker genom en lantmäteriförrättning som utförs av en kommunal eller statlig myndighet.

Ansvarig: Lantmäteriet

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 16. Fastighetsbildning - ctl00_skyline